Influenseri

Dobro došli!

Da biste koristili platformu Influenseri.com, potrebno je da se upoznate i u svemu saglasite sa ovim Pravilima i uslovima:

Pravila i uslovi korišćenja Influenseri.com

Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:
  1. Platforme Influenseri.com i
  2. Svakog pojedinačnog korisnika internet portala Influenseri.com (u daljem tekstu Korisnik usluga) (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta Influenseri.com na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora). Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku.

1. Obaveze Ugovornih strana

Influenseri.com se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Influenseri.com u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Influenseri.com prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Influenseri.com, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane Influenseri.com

2. Besplatne usluge

Influenseri.com pruža usluge besplatnog promovisanje profila društvenih mreža.

3. Registracija Korisnika usluga

Za korišćenje usluga Influenseri.com neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Korisnik usluga može imati više registrovanih profila. Posle registracije nalog je vidljiv na portalu i ima mogućnost skrivanja naloga i izmene podataka. Svaki profil koji nije u skladu sa pravima biće obrisan sa portal Influenseri.com.

4. Ograničenja prilikom korišćenja Influenseri.com

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja Influenseri.com poštovati sledeća ograničenja:

5. Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja profil na Influenseri.com

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja profila na Influenseri.com poštovati sledeća ograničenja:

6. Saradnja između Korisnika usluga (Influenseri i Brendovi)

Influenseri.com ne posreduje u saradnja između Korisnika usluga. Svaka saradnja između Korisnika usluga Influenseri.com je na sopstveni rizik. Platforma Influenseri.com, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne saradnje.

7. Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane Influenseri.com se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Influenseri.com, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti. Influenseri.com od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti), podatke o statistici registrovanih profila. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Polisi o poštovanju privatnosti. Korisnici usluga treba da budu svesni da će određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo profila postavljenog na Influenseri.com od strane Korisnika usluga, biti dostupni drugim Korisnicima usluga, odnosno biti javno dostupni na internetu. Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Registrovani Korisnik usluga koji ne želi da unese svoje lične podatke, prihvata da će mu u tom slučaju biti onemogućeno da postaviti profil na Influenseri.com. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Polisi o poštovanju privatnosti. Influenseri.com ne odgovara za tačnost podataka koje su na Influenseri.com unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

8. Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja Influenseri.com

Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja Influenseri.com, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija Influenseri.com najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Influenseri.com. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti Influenseri.com ili otežavanja rada Influenseri.com.

9. Isključenje odgovornosti

Influenseri.com isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

10. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja profila

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da Influenseri.com nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Influenseri.com ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih profila. Influenseri.com zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje profila, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

11. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom Influenseri.com (administracijom Influenseri.com) moguće je na email info@influenseri.com.

12. Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane Influenseri.com se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Influenseri.com, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.

13. Izmene ovih Pravila i uslova

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, Influenseri.com zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje Influenseri.com, te da uskrati pristup Influenseri.com korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.

Influenseri.com, 24. 12. 2019. godine